Скупштина

 

 

Скупштина је највиши управни орган ЦКБДБИХ.

Скупштина броји укупно двадест седам чланова. Чланови Скупштине могу бити представници мјесних организација, мјесних заједница БДБИХ и институција са подручја БДБИХ.

Члан 15.

Мандат чланова Скупштине траје четири године уз могудност поновног избора.

Скупштина се одржава најмање једанпут годишње.

Скупштина може пуноважно одлучивати ако је присутна надполовична ведина чланова Скупштине из реда сва три конститутивна народа.

Скупштина доноси одлуке надполовичном ведином гласова присутних чланова на Скупштини, с тим да у надполовичној ведини морају бити гласови надполовичне ведине чланова из реда сва три народа.

Пословником о раду Скупштине поближе се регулише начин рада и одлучивања у Скупштини.

 

Скупштина ЦКБДБИХ у оквиру својих права и дужности:

 формулира мисију и политику управљања,

 доноси Статут ЦКБДБИХ,

 доноси Пословник о свом раду,

 одобрава и усваја планове рада, прорачуне, извјештаје о раду и финансијске извјештаје,

 бира и разрјешава Предсједништво, предсједника, два подпредсједника из састава Предсједништва и Финансијску комисију / Надзорни одбор,

 одлучује о непокретној имовини,

 доноси правилник о признањима ЦКБДБИХ,

 доноси одлуку о висини годишње чланарине,

 усваја акте о основама дјеловања Службе тражења,

 бира заступнике у Скупштину ДЦКБИХ,

 врши и друге послове у складу са Статутом и одлукама Скупштине ЦКБДБИХ.

 

Скупштина из реда заступника бира Предсједника Скупштине.

Предсједник сазива Скупштину, руководи радом и потписује акта Скупштине.

Мандат предсједника Скупштине траје четри године, уз могудност поновног избора.

 

 

 

Ко је на мрежи: 16 гостију и нема пријављених чланова