Приједседништво

Предсједништво је тијело које управља ЦКБДБИХ између двије сједнице Скупштине и своју изборну функцију обавља волонтерски.

Предсједништво се састоји од девет чланова, изабраних из реда заступника у Скупштини ЦКБДБИХ. Мандат чланова Предсједништва траје четири године, уз могућност поновног избора.

Одлуке се доносе консензусом.

Предсједништво је овлаштено да доноси све одлуке ради извршавања циљева ЦКБДБИХ, појединачно:

Ø доноси Пословник о свом раду,

Ø поставља задатке пред особље и волонтере,

Ø доноси одлуке о сазивању скупштине,

Ø разматра и предлаже Скупштини годишњи план рада и финансијски план,

Ø разматра и предлаже Скупштини годишњи извјештај о раду и финансијски извјештај,

Ø осигурава дугорочну одрживост и доноси одлуке о приоритетима,

Ø именује секретара/тајника,

Ø поставља циљеве из дјелокруга рада ЦКБДБИХ,

Ø одређује критерије за кориснике, клијенте и угрожене групе,

Ø доноси нацрт, одобрава или доноси измјене и допуне у свим актима која су неопходна да би се омогућило да постојећи Статут дјелује,

Ø именује повремене и сталне комисије,

Ø даје сагласност на нормативна акта која доноси секретар/тајник

Ø додјељује признања Црвеног крста / крижа

Ø доноси Правилник о дјеловању младих,

Ø доноси одлуку, план и оперативни план за дјеловање у случају катастрофа,

Ø доноси одлуку о начину кориштења и располагања покретном имовином,

Ø разматра текућа питања из дјелокруга рада ЦКБДБИХ

Ø именује почасне чланове ЦКБДБИХ,

Ø врши и друге послове одређене Статутом.

Сједнице Предсједништва се одржавају по потреби, а најмање једном у два мјесеца.

Сједницама предсједава предсједник, а у његовом одсуству један од подпредсједника кога он овласти.

Ближе одредбе о раду, одлучивању и заступању уредит де се Пословником о раду Предсједништва.

ПРЕДСЈЕДНИК

Предсједник ЦКБДБИХ је почасна добровољна функција. Предсједник представља ЦКБДБИХ, предсједава сједницама Предсједништва и

потписује акте које оно доноси.

Мандат предсједника траје четири године, уз могућност поновног избора.

 

Ко је на мрежи: 13 гостију и нема пријављених чланова