Skupština

Skupština je najviši upravni organ CKBDBIH.
Skupština broji ukupno dvadest sedam članova. Članovi Skupštine mogu biti predstavnici mjesnih organizacija, mjesnih zajednica BDBIH i institucija sa područja BDBIH.
Član 15.
Mandat članova Skupštine traje četiri godine uz mogudnost ponovnog izbora.
Skupština se održava najmanje jedanput godišnje.
Skupština može punovažno odlučivati ako je prisutna nadpolovična vedina članova Skupštine iz reda sva tri konstitutivna naroda.
Skupština donosi odluke nadpolovičnom vedinom glasova prisutnih članova na Skupštini, s tim da u nadpolovičnoj vedini moraju biti glasovi nadpolovične vedine članova iz reda sva tri naroda.
Poslovnikom o radu Skupštine pobliže se reguliše način rada i odlučivanja u Skupštini.


Skupština CKBDBIH u okviru svojih prava i dužnosti:
 formulira misiju i politiku upravljanja,
 donosi Statut CKBDBIH,
 donosi Poslovnik o svom radu,
 odobrava i usvaja planove rada, proračune, izvještaje o radu i finansijske izvještaje,
 bira i razrješava Predsjedništvo, predsjednika, dva podpredsjednika iz sastava Predsjedništva i Finansijsku komisiju / Nadzorni odbor,
 odlučuje o nepokretnoj imovini,
 donosi pravilnik o priznanjima CKBDBIH,
 donosi odluku o visini godišnje članarine,
 usvaja akte o osnovama djelovanja Službe traženja,
 bira zastupnike u Skupštinu DCKBIH,
 vrši i druge poslove u skladu sa Statutom i odlukama Skupštine CKBDBIH.


Skupština iz reda zastupnika bira Predsjednika Skupštine.
Predsjednik saziva Skupštinu, rukovodi radom i potpisuje akta Skupštine.
Mandat predsjednika Skupštine traje četri godine, uz mogudnost ponovnog izbora.

Imamo 15 gostiju i nema članova online