Prijedsedništvo

Predsjedništvo je tijelo koje upravlja CKBDBIH između dvije sjednice Skupštine i svoju izbornu funkciju obavlja volonterski.
Predsjedništvo se sastoji od devet članova, izabranih iz reda zastupnika u Skupštini CKBDBIH. Mandat članova Predsjedništva traje četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora.
Odluke se donose konsenzusom.

Predsjedništvo je ovlašteno da donosi sve odluke radi izvršavanja ciljeva CKBDBIH, pojedinačno:
Ø donosi Poslovnik o svom radu,
Ø postavlja zadatke pred osoblje i volontere,
Ø donosi odluke o sazivanju skupštine,
Ø razmatra i predlaže Skupštini godišnji plan rada i finansijski plan,
Ø razmatra i predlaže Skupštini godišnji izvještaj o radu i finansijski izvještaj,
Ø osigurava dugoročnu održivost i donosi odluke o prioritetima,
Ø imenuje sekretara/tajnika,
Ø postavlja ciljeve iz djelokruga rada CKBDBIH,
Ø određuje kriterije za korisnike, klijente i ugrožene grupe,
Ø donosi nacrt, odobrava ili donosi izmjene i dopune u svim aktima koja su neophodna da bi se omogućilo da postojeći Statut djeluje,
Ø imenuje povremene i stalne komisije,
Ø daje saglasnost na normativna akta koja donosi sekretar/tajnik
Ø dodjeljuje priznanja Crvenog krsta / križa
Ø donosi Pravilnik o djelovanju mladih,
Ø donosi odluku, plan i operativni plan za djelovanje u slučaju katastrofa,
Ø donosi odluku o načinu korištenja i raspolaganja pokretnom imovinom,
Ø razmatra tekuća pitanja iz djelokruga rada CKBDBIH
Ø imenuje počasne članove CKBDBIH,
Ø vrši i druge poslove određene Statutom.
Sjednice Predsjedništva se održavaju po potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca.
Sjednicama predsjedava predsjednik, a u njegovom odsustvu jedan od podpredsjednika koga on ovlasti.
Bliže odredbe o radu, odlučivanju i zastupanju uredit de se Poslovnikom o radu Predsjedništva.
PREDSJEDNIK
Predsjednik CKBDBIH je počasna dobrovoljna funkcija. Predsjednik predstavlja CKBDBIH, predsjedava sjednicama Predsjedništva i
potpisuje akte koje ono donosi.
Mandat predsjednika traje četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Imamo 24 gostiju i nema članova online