Istorija/povijest CKBDBIH

DRUŠTVO CRVENOG KRSTA / KRIŽA BiH
CRVENI KRST / KRIŽ BRČKO DISTRIKTA BiH

Tokom trajanja balkanskih ratova 1912. i 1913. godine, narodi u BiH po prvi put čuju za Crveni krst/križ. Početkom prvog svjetskog rata u BiH je formirano ”Bosansko-Hercegovačko društvo za pomoć“ i sanitarnu njegu u ratu i u slučaju opće nevolje u mirno doba” čiji su ciljevi identični kao i ciljevi Crvenog krsta/križa. Po završetku rata 1918. godine to društvo se gasi, odnosno prerasta u Crveni krst/križ ciji rad postaje nešto intezivniji 1921. godine, kada kada se uspostavlja novi oblasni odbor Crvenog krsta/križa za BiH. Zapravo, uspostavom Kraljevine SHS dolazi i do ujedinjenja društava Crvenog krst/križa koja su djelovala na njenom području, a ujedinjenje je objavljeno 25. decembra 1921. godine.
Zbog drugog svjetskog rata legalna funkcija ove organizacije prestaje. Obnoviteljskom sjednicom koja je održana 13. maja 1944. godine u Drvaru ponovo je obnovljen rad organizacije Crvenog krsta/križa tadašnje FNRJ. Prva Generalna Skupština Jugoslovenskog Crvenog krsta održana je 15. decembra 1946.godine.
Danas je Crveni krst/križ Brčko distrikta BiH humanitarna organizacija čije se programske aktivnosti temelje na principima Međunarodnog pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca, a radi ostvarivanja humanitarnih ciljeva u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, odgoja i obrazovanja i drugih ciljeva i zadataka u zaštiti građana.
Crveni krst/križ Brčko distrikta BiH svoje poslove obavlja u skladu sa Zakonom o Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, Zakonom o upotrbi i zaštiti znaka i imena Crvenog krsta/križa BiH, Zakonom o udruženju i fondacijama, te Statutom Crvenog krsta/križa Brčko distrikta BiH,programom rada i drugim pratećim zakonskim propisima. Najviši organ upravljanja u Crvenom krstu/križu Brčko distrikta BiH je Skupština koja broji 27 članova. Predsjedništvo Crvenog krsta/križa Brčko distrikta BiH je izvršno tijelo Skupštine i broji 9 članova i u skladu sa Statutom svoju funkciju obavljaju volonterski. U strukturi Crvenog krsta/križa Brčko distrikta BiH djeluje mjesne organizacije u mjesnim zajednicama i sekcije Crvenog krsta/križa u osnovnim i srednjim školama. Mladi svakako daju veliki doprinos na omasovljavanju organizacije i okupljanju oko ideja Crvenog krsta/križa i tako primjerom pokazuju da mladi ljudi u Brčkom imaju duha i smisla za društveno korisne aktivnosti.
U provođenju aktivnosti Crvenog krsta/križa Brčko distrikta BiH, tokom godine na razne načine učestvuje oko 5000 članova. Prema svim relevantnim pokazateljima Crveni krst/križ je najmasovnija svjetska organizacija, ali isto tako i u BiH je zasigurno organizacija sa najvećim brojem volontera.
Crveni krst/križ Brčko distrikta BiH je dio Društva Crvenog krsta/križa BiH i Međunarodnog pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca. Radi obavljanja stručnih, analitičkih, operativnih, administrativno tehničkim i drugih poslova obrazovana je Stručna služba. U Stručnoj službi su uposlena četiri uposlenika. Crveni krst/križ je pravno lice, koga zastupa i predstavlja predsjednik i sekretar organizacije.
Osnovni ciljevi Crvenog krsta/križa Brčko distrikta Bosne i Hercegovine su:
v ublažavanje ljudskih patnji ma gdje oni bili, a posebno izazvanih oružanim sukobima, većim prirodnim nepogodama, drugim masovnim nesrećama i katastrofama uzrokovanim tehničkim havarijama,
v podizanje zdravstvene kulture građana, kao i unapređenje i zaštita zdravlja građana,
v poticanje, unapređenje i promovisanje međusobnog pomaganja, solidarnosti i socijalne sigurnosti građana,
v jačanje i učvršćivanje mira u zemlji i svijetu i provedba humanitarnog prava.
Shodno gore navedenim ciljevima, Crveni krst/križ Brčko distrikta BiH provodi sljedeće programske zadatke:
zastupa i promoviše ideale Međunarodnog pokreta Crvenog krsta/križa, te provodi zadaće i pomaže u izvršenju obaveza koje proizilaze iz Ženevskih konvencija,
radi na zdravstvenom odgoju, prosvjećivanju i informisanju svojih članova i drugih građana a posebno djece i omladine,
osposobljava i organizuje građane za pružanje prve pomoći u svakodnevnom životu, prometnim i masovnim nesrećama u miru i ratu,
organizuje akcije dobrovoljnog darivanja krvi u saradnji sa zdravstvenim ustanovama specijaliziranim za te aktivnosti, promoviše značaj akcija ovog tipa i učestvuje u edukaciji građana o ovoj problematici, a posebno djece i omladine,
aktivno učestvuje i pomaže u organizovanju i pružanju zdravstvene pomoći i zaštite u slučaju elementarnih i drugih masovnih katastrofa, u prihvatu, smještaju, i drugim aktivnostima koje pridonose zbrinjavanju nastradalog i ugroženog stanovništva,
koordinira i provodi izvanredne akcije solidarnosti na teritoriji svog djelovanja u slučaju iznenadnih i velikih nesreća u koje se uključuju i druge humanitarne organizacije, preduzeća i građani,
organizuje Službu traženja koja se kao javno ovlaštenje obavlja u strukturi Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine. Društvo Crvenog krsta/križa BiH dostavlja izvještaj Vijeću ministara Bosne i Hercegovine jednom godišnje, a po potrebi i na njihov zahtjev izvještaj se dostavlja i u kraćim periodima.
Služba traženja obavlja sljedeće poslove: prikupljanje, evidentiranje i obradu podataka, davanje obavijesti o žrtvama oružanog sukoba, nadležnim tijelima i organizacijama,
upoznaje stanovništvo sa sadržajem i značenjem Ženevskih konvencija i međunarodnog humanitarnog prava i nadzire njihovu primjenu u rat,
na teritoriji svog djelovanja organizuje prikupljanje, prihvat i slanje pomoći u inostranstvo putem Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine radi ublažavanja posljedica elementarnih nesreća i rata u drugim područjima,
prikuplja, prihvata i raspodjeljuje humanitarnu pomoć od drugih nacinalnih organizacija Crvenog krsta/križa i drugih humanitarnih organizacija i darovatelja,
ostvaruje saradnju i predlaže aktivnosti državnim tijelima, gospodarskim društvima i drugim pravnim osobama u smislu nabavke opreme i dobara za potrebe djelovanja Crvenog krsta/križa,
izvršava poslove javnih ovlaštenja koje su mu zakonom povjerena,
organizuju razne oblike međusobnog pomaganja građana i time razvija vrline: solidarnosti, nepristrasnost, poštovanje ljudskog bića, humanizma i sl.
Kao organizacija od posebnog društvenog interesa za BiH, Crveni krst/križ se priprema za djelovanje u prirodnim i drugim nesrećama velikih razmjera, neposredno u ratnoj opasnosti i za vrijeme ratnog stanja.
U Crvenom krstu/križu započelo se sa formiranjem višenamjenskih terenskih jedinica u čijem sastavu su planirane manje specijalizovane terenske ekipe ( prve pomoći, tehnička, logistička itd.), posebno uvježbane za djelovanje u teškim vremenskim i uslovima terena. Uporedo ovome u pripremi je i Plan funkcionisanja za djelovanje u vanrednim situacijama Crvenog krsta/križa Brčko distrikta BiH.

Imamo 24 gostiju i nema članova online