Sastanak učesnica projekta OŽMP nakon Sajma

Nakon održanog Međunarodnog sajma privrede "Brčko 2013." učesnice projekta OŽMP sastale su se u prostorijama Crvenog krsta/križa Brčko na radnom sastanku sa projekt menadžerom Jasminom Adilovićem i sekretarom Crvenog krsta/križa Brčko Denisom Šehanovićem, kako bi sagledale rezultate učešća na sajmu, te međusobno razmijenili mišljena i iskustva. Većina učesnica ostvarila je određenu financijsku dobit, koja je s obzirom na cjelokupnu situaciju u zemlji i okruženju, te veliku stopu nezaposlenosti, ipak na zadovoljavajućem nivou. Učesnice su izrazile zahvalnost što su zahvaljujući učešću na ovom projektu stekle priliku da izađu na sajam, te da upoznaju tržište sa svojim proizvodima, planovima i idejama za nastavak rada. Ujedno ovo je bila prilika da ostvare međusobne kontakte sa malim i velikim privrednicima iz drugih gradova, te razmjene iskustva o radu. Kada su u pitanju manjkavosti ovog sajma, svih jedanaest učesnica jednoglasno se složilo da je izložbeni štand trebao biti u prodajnom dijelu sajma, te da nisu zadovoljne brojem posjetitelja, što je također posljedica cjelokupne ekonomske krize. Naredni koraci ovog projekta su da se upriliči sastanak sa predstavnicima zakonodavne vlasti i nadležnih vladinih odjela i pod-odjela za razvoj privrede i turizma, kako bi se ideje i mogućnosti za razvijanje malih poslova, posebno obrtničkih zanata podstakle kroz neki vid pomoći od strane Vlade, zaključeno je na kraju sastanka. 


UČESNICE PROJEKTA OŽMP SPREMNO DOČEKALE 12. MEĐUNARODNI SAJAM PRIVRED

Poduzetnice na sajmu privrede u Brčkom 2013. n

Sajam 1

Sajam 2

Sajam 3

Jedanaest učesnica projekta  “Osnaživanje žena malih preduzetnica” Crvenog krsta/križa Brčko distrikta BiH  izložilo je svoje proizvode na 12. međunarodnom sajmu privrede Brčko distrikta BiH.

Na zajedničkom štandu, za  posjetioce sajma, u naredna četiri dana, pripremile su  bogatu  ponudu  prehrambenih proizvoda, odjevnih predmeta, narodnih nošnji, nakita i ukrasa nastalih u kućnoj radinosti.

Učesnice kažu da je izlazak na sajam dobra prilika da teoretska znanja stečena tokom protekla tri mjeseca sada i praktično primjene. “Prvi put izlažem svoj nakit na sajmu i već su stigli pozivi za učešće na istom sajmu u Modriči sledeće godine. Ovo je za mene značajan korak da svoj dugogodišnji hobi pretvorim u mali biznis, kaže Dragica  Milinković, jedna od učesnica projekta.

Izlaganje proizvoda na sajmu je završna  faza ovog projekta čiji je cilj bio nezaposlenim ženama barem djelomično omogućiti nezavisnu egzistenciju.

Više o samom projektu možete naći na http://ckbdbih.ba/l/ozmp.html

 

 


Završne pripreme za učešće na Sajmu privrede u Brčkom

Pripremni sastanak za sajam 1Pripremni sastanak za sajam 2

Ove sedmice projekat  OŽMP ( Osnaživanje žena malih poduzetnica) Crvenog krsta/križa Brčko distrikta BiH ušao je u drugu fazu sprovođenja, u okviru koje su okupljene male poduzetnice nastavile sa aktivnim razvijanjem započetih kreativnih ideja i rezimiranjem do sada stečenog znanja i poduzetničkih vještina. Na posljednjoj radionici još jednom su detaljno razmatrani ciljevi projekta, te su učesnice jednoglasno došle do zaključka da je neophodno od vladajućih struktura vlasti tražiti pomoć u otvaranju Kreativnog centra,koji bi malim poduzetnicama omogućio  lakši pristup tržištu i potencijalnim kupcima, ali i  subvencioniranje njihovog rada i starih zanata. Osim zahtjeva i potreba u međusobnom dijalogu žene su došle i do zaključaka koji se odnose na uviđanjeprednosti ovakvih okupljanja žena, a koji se prvenstveno ogledaju u samostalnom obezbjeđivanju egzistencije,i smanjenju broja nezaposlenih. Takođe, na ovaj način povećavaju se prihodi distrikta,te radi na očuvanju i njegovanju tradicije, ali i obogaćivanju turističke slike grada,kroz plasiranje široke lepeze proizvodakoji potiču iz  kulture i tradicije našeg kraja,a koji polako padaju u zaborav. Jedna od prednosti projekta je i činjenica što se na ovaj način podstičeproizvodnja i prodaja domaćih proizvoda, te otvara mogućnost za novaradna mjesta,štosu svakakoveoma bitni razlozi za pružanje potpore i podrške ovakvim vidovima okupljanja i razvijanja međusobne saradnje ženapoduzetnica. Na posljednjoj radionici obavljene su i završne pripreme za predstojeći Međunarodni sajam privrede „Brčko 2013“. U prostorijama CKBDBiHpoduzetnice su napravile simulaciju izložbenogprostora, te upriličile izložbu svojih proizvoda i postigledogovor oko načina izlaganja na sajmu. Bila je ovo prilika da se izloženi proizvodi, ali i stečeno  znanje i iskustvopodijele sa lokalnim medijima,koji su posjetili radionicu, te zabilježili veoma uspješne rezultate dosadašnjeg rada. Svih 11 malih poduzetnica spremno uz  brošure i korisnu edukaciju u marketinškim vještinama dočekale su sajam, na kojemće izlagati svoje proizvode, a nakon čega će se njihova edukacija kao i prva iskustva i rezultati rada razmatrati na narednoj radionici projekta. U nastavku realizacije projekta OŽMP planiran je  i susret sa predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti Brčko distrikta, te radno – konsultatvini sastanak, na kojem bi male poduzetnice prenijele svoja iskustva i potrebe nadležnim organima vlasti, te predstavile svoje planove za dalji angažman i djelovanje, u čemu je neophodna podrška od strane Vlade i Odjela za privredni razvoj, sport i kulturu.


Održan pripremni sastanak učesnica na temu javne kampanje

U nastavku implementacije OŽMP projekta 06. 11. 2013. održan je prvi od tri pripremna sastanka za učešće na Sajmu privrede u Brčkom. U sklopu projekta je predviđena javna kampanja s ciljem informisanja javnosti i relevantnih institucija o izazovima i problemima žena malih poduzetnica. U nastavku možete naći preliminarna razmišljanja učesnica na projektu koja su iznesena u toku prve diskusije. Konačni zaključci i preporuke će biti prezentovane u završnoj fazi projekta.

Osnivanje Kreativnog centra 

Organizacija redovnih mini sajmova povodom različitih manifestacija i praznika u sklopu Kretivnog centra

Imati na godišnjem nivou jedan sajam koji bi mogao biti tradicionalni Dan Kreativnog centra

Osigurati poslovni prostor od Vlade Brčko distrikt BiH, za prezentaciju i prodaju (Unikatni predmeti i suveniri, domaći proizvodi, zdrava ishrana, održavanje tradicije i starih zanata)

Predložiti Vladi Brčko distrikta BiH da nabavi vlastiti sajamski mobilijar

Omogućiti učešće i plasiranje proizvoda van Brčko distrikta ( BiH, Region )

Usvojiti Zakon o obrtu Brčko distrikta BiH

 

Koristi za poduzetnice i širu zajednicu:

Cilj nam je proširiti ponudu grada kako za sugrađane tako i za lica koja dolaze sa strane ( gosti, turisti, dijaspora i ostali )

Imati gradsku Suvenirnicu i širenje mreže ( Kreativni centar )

Kreativni centar može biti dopuna svim kulturnim i sportskim okupljanjima u gradu ( Savski cvijet, Dani distrikta, Vidovdanska trka,  Pozorišni susreti, Sajam privrede, U susret proljeću i vjerski praznici itd. )

Promocija grada i naše zemlje

 

Prednosti za poduzetnice:

Edukacija, druženje, upoznavanje, izlazak u medije, proširivanje tržišta i podsticaj  u pronalasku potencijalnih kupaca

 

slika za naslovnicu

Tekst na ovoj stranici je kreiran od strane učesnica na projektu. Sadržaj teksta ne odražava nužno mišljenja i stavove Crvenog krsta/križa Brčko distrikta BiH

 Održane 3. i 4. Radionica u sklopu projekta ˝Osnaživanje žena malih poduzetnica˝

3. i 4. radionica

Projekat OŽMP Crvenog krsta/križa Brčko distrikta BiH koji se odvija s ciljem pružanja podrške i osnaživanja, a obuhvata samostalne male poduzetnice, i podrazumjeva njihovo osnaživanje, u okviru čega je predviđena i kvalitetna priprema poduzetnica za predstojeći Međunarodni sajam privrede 2013. nastavljen je sa 3. i 4. radionicom, na kojima su učesnice imale priliku da rade na razvoju svojih marketinških vještina, te nauče neke nove vidove  prezentacije. Na radionici održanoj u ponedeljak 14. oktobra Amela Čatović-Adilović Projekt menadžer Centra za edukaciju i društveni razvoj CEDRA Brčko, predstavila je učesnicama projekta, najsavremenije vidove marketinga prezentacije, među kojima je i izrada flajera, kao i drugog štampanog promotivnog materijala. Svaka od učesnica imala je priliku da lično učestvuje u kreaciji svog flajera, te nauči, koje su najvažnije stavke koje treba postaviti i kako sa malim, i efektnim detaljima privući pozornost kupca. Suština ove prezentacije bila je da kupce ne treba pretrpavati širokim i sveobuhvatnim objašnjavanjima, nego se fokusirati na najvažnije i po mišljenju poduzetnice, najkvalitetnije proizvode. Ova radionica završena je izabiranjem flajera, što je prepušteno volji učesnica projekta.

 

U ponedeljak 21. oktobra učesnice su izabrale konačnu verziju flajera i radile na njihovom usavršavanju pred štampu. Takođe postignut je dogovor da se u okviru ovog projekta, kao poseban dio aktivnosti upriliči  jedna Mini humanitarna akcija, koja bi bila organizovana na način što će svaka od učesnica projekta, jedan dio prihoda od  prodatih proizvoda usmjeriti socijalno ugroženim kategorijama.  Učesnice su predložile da se prije svega pomogne ženama koje su pretrpile nasilje u porodici, djeci sa posebnim potrebama, penzionerima, kao i svim drugim ljudima koji se vode na evidneciji Spiska za pomoć Crvenog krsta/križa Brčko. Konačan dogovor kome i kako će se pomagati, te u kolikoj mjeri biti će postignut na narednoj radionici, koja će se održati 06.11. tekuće godine, a predviđeno je da se na istoj, učesnice projekta Upoznaju sa izazovima i problemima sa kojima se susreću žene poduzetnice i njhovo pravo na gospodarski razvoj. Tim povodom na radionici će biti pozvane uspješne poduzetnice Brčko distrikta, koje će polaznicama projekta predstaviti svoju priču, tj. Kako i na koji način su uspjele u svom biznisu, te na koje su teškoće nailazile prilikom razvoja poslovanja.Imamo 14 gostiju i nema članova online